ДЕЙНОСТИ И ОБУЧИТЕЛНИ СЕМИНАРИ

1798730_10152193968988798_1535044354_n

Консултации и специализирани обучения по WEB мениджмънт
Изготвяне на Facebook стратегии и цялостно И-нет позициониране за Facebook страници, сайтове и свързващи И-нет платформи. Подхождаме индивидуално и с акцент на отделните детайли и специфики на професионалния бранш, за който поемем ангажимент да изготвим WEB-стратегия.
Работните проекти, с които се ангажираме са за месец, три месеца и 6 месеца, като за всеки от периодите се изготвя индивидуален план за дейности. Цените са въпрос на индивидуално договаряне за всеки конкретно поет ангажимент
Пишете ни: znanie.bg@gmail.com

СЕМИНАР:  Успешна комуникация и рекламен маркетинг. Facebook позиции    550.00 лв.

I част: Вербална и невербална комуникация 
1. Елементи на речта и гласа: говорни навици (полезни и вредни) ; знаци на речта, синдроми на говорене,
2. Езикът на тялото , жестове, лицеизраз
3. Невербални подходи при комуникация – правилни и погрешни
4. Развиване умения за изслушване, споделяне, даване на обратна връзка, сътрудничество и съпреживяване
5.Телефонни разговори, комуникация с медиите

II част: Новите измерения на рекламата. Оригиналност и креативност при маркетирането

1. Същност на рекламата. Видове реклами  2. Изработване на реклама : обща рекламна стратегия , персонифицирани рекламни стратегии, елементи на печелившата реклама, оригиналност на рекламата

3. Маркетинг на успешната реклама – популяризация, набелязване на целеви групи, маркетинг-тактики
4. Топ 100 на най-добрите рекламни и търговски марки в света ( дискусионен анализ )
5. Фирменият уебсайт – Вашата рекламна витрина в И-нет пространството: основни характеристики, оптимизация, визуални рекламни ефекти , достъпност и актуалност на модули, модерация и администрация на сайт
6. Екип от ефективни рекламни сътрудници/ представители : основни х-ки на личността , които трябва да има добрия рекламен консултант, поведенчески елементи за успешно рекламно презентиране ; самооценка, мотивация и целенасоченост
7. Facebook- позиции. Създаване на бизнес страници, популяризацията им в И-нет

 

СЕМИНАР: РОЛЯТА НА ДЕТСТВОТО В ЖИВОТА    55.00 лв. с ДДС

Тема на семинара: Ролята на ДЕТСТВОТО в целия ни живот

– Ролята на възпитанието в детството 

– 14 важни въпроса

– Къде по пътя се изгубваме ? 

– Родителски комплекси. Детски комплекси 

– Базисна психология : елементи на човешката психика 

– Взаимовръзка : минало- настояще-бъдеще 

– Пирамида на ценностите и приоритетите 

– Поставяне и реализация на цели : вчера – днес- утре

Форми на семинара :

1.Лекционна част 

2.Практическа част : ролеви игри, дискусии, упражнения

СЕМИНАР: ПСИХОЛОГИЯ НА РЕКЛАМАТА И ПРОДАЖБАТА   165.00 лв. с ДДС

1.Невербалната комуникация (езикът на тялото) – същност, особености, значение при продажбата

– лице
– жестове
– поза
– контакт с очи
– лично пространство

2. Личността на продавача. Качества на личността

– качества
– психични процеси : мислене, внимание, памет, темперамент
– мотивация
– определяне на цели, целенасоченост

3. Комуникативни способности. Преговори. Телефонни разговори

4. Психология на продажбата. Психология на клиента. Видове клиенти

 СЕМИНАР: НЕВЕРБАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ  55.00 лв. с ДДС

Двудневен семинар за невербалната комуникация

Обикновено, общувайки с другите ние обръщаме внимание на вербалното съдържание на съобщенията и на най – явните невербални послания: усмивка, мръщене, свиване на ръцете в юмрук. По – трудно доловимите невербални компоненти: интонация, лицев израз, контакти с очи, движения на тялото, изразяват не по – малко богата информация. Невербалната страна е значима част от общуването.Според някои професионалисти думите съставляват само 7 % от процеса на комуникацията, интонацията и другите звуци: 38 %, а невербалният аспект заема 55 %. Според други автори 65 % от разговора се осъществява чрез невербалните компоненти.

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ МОМЕНТИ НА СЕМИНАРА :

* Движения. Поза. Жестове.

* Разстояние. Пространство.

* Интонация и сила на гласа.

* Контакт с очи. Външен вид.

* Докосване. Вербално следване.

 
БЛАГОДАРИМ ЗА ДОВЕРИЕТО ВИ!
miglena 08_done

M&R-R-D-slide-done-done

Миглена Цакова – лектор, водещ семинари, консултант,
експерт по Девиантно поведение (работа с проблемни деца и младежи); магистър по педагогика;
водещ специализирани обучения по WEB мениджмънт, Facebook стратегии и
цялостно И-нет позициониране;
създател на Медиен Портал Познание-Бг, публицист и автор в медията

Радка Савова – бакалавър по психология, магистър по психопатология
индивидуални психологически консултации, групови беседи, дискусии
, психологически консултации: ученици, родители, учители
подбор на персонал и професионално ориентиране
За повече информация:
E-mail: znanie.bg@gmail.com

Вашият коментар