Факт

:)„Омразата е като киселина.
Тя може да повреди съда, в който се съхранява
по същия начин,
по който съсипва обекта, върху който се излива.“
~ Ан Ландърс

Hate is like acid.
It can damage the vessel in which it is stored
as well as destroy the object on which it is poured.
~ An Landers

About the author